google-site-verification: google77f5fad91e8f4e96.html
top of page
הקדיש ופירושו

הקדיש הינו תפילה הנאמרת בציבור (מנין).

תכנו תהילת ה' כבודו וקדושת שמו. הוא נאמר בין חלקים שונים של תפילת העמידה (18), ובמאורעות חשובים; לאחר קבורת המת ובטקסי אזכרה. לשון הקדיש ארמית מתובלת עברית.

ישנם סוגים שונים של קדיש. הקדיש הנהוג לעילוי נשמת המת נקרא קדיש יתום" והוא נאמר בטקסי הלוויה ואזכרה, בסוף תפילת העמידה (18) - על-ידי יתום (משך אחד עשר חודש מיום הפטירה), אחרי אמירת מזמורי תהילים בהקשר הפטירה ובעוד הזדמנויות. נהוג שהבן

או קרוב משפחה אחר אומר את הקדיש, ישנם מקומות בהם נתנו גם לבנות לומר קדיש לנשמת הוריהם.

הקדיש אינו מזכיר את הנפטר או את נושא המוות, אך רואים בקריאתו בהקשר זה ביטוי לצידוק דין המות, מתוך אמונה בה' וקבלת מלכות שמים וגזירת המוות, נוכח רגשות תרעומת וכעס שעשויים לחוש האבלים. נראה שאמירת הקדיש עבור המת נזכרת לראשונה בתקופת הגאונים.

לאחר קבורת המת בטקס ההלויה אומרים את "קדיש הגדול" הנקרא גם "קדיש צידוק הדין" - נוסח מורחב יותר של הקדיש הנוגע בתכנים של עולם הבא, תחיית המתים ובניין ירושלים  המקדש.

 

נוסח הקדיש - קדיש יתום המובא כאן הינו הנוסח המסורתי, כשבתוכו הדגשנו שינויי גרסאות עקריים של עדות. מולו אנו מציגים את הנוסח הרקונסטרוקציוניסטי והרפורמי.

 

נוסח מסורתי בארמית (נוסח רקונסטרוקציוניסטי)

יתגדל ויתקדש שמה רבא - בעלמא די ברא כרעותה

וימליך מלכותה - ויצמח פורקנה

ויקרב משיחה* - בחייכון וביומיכון

ובחיי דכל בית ישראל - בעגלא ובזמן קריב

ואמרו אמן.

יהא שמה רבה מברך - לעלם ולעלמי עלמיא.

יתברך וישתבח - ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר - ויתעלה ויתהלל

שמה דקדשא בריך הוא - לעלא מן כל ברכתא ושירתא,

תשבחתא ונחמתא - דאמירן בעלמא,

ואמרו אמן.

יהא שלמא רבא מן שמיא - וחיים טובים**

עלינו ועל כל ישראל - ואמרו אמן.

עושה שלום במרומיו - הוא יעשה שלום עלינו

ועל כל ישראל - ואמרו אמן.      

 

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול - בעולם אשר ברא כרצונו

וימליך מלכותו - ויצמיח גאולתו

ויקרב משיחו - בחייכם ובימיכם

ובחיי כל בית ישראל - במהרה ובזמן קרוב

ואמרו אמן -
יהא שמו הגדול מבורך - לעולם ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח - ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר - ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא - למעלה מכל הברכות והשירות

התשבוחות והנחמות - הנאמרות בעולם

ואמרו אמן

יהא שלום רב מן השמיים - וחיים טובים

עלינו ועל כל ישראל - ואמרו אמן

עושה שלום במרומיו - הוא יעשה שלום עלינו

ועל כל ישראל - ועל כל יושבי תבל

ואמרו אמן

 

*בנוסח אשכנז ובנוסח איטליה אין אומרים על-פי רוב את שתי השורות הללו

**המילה "טובים" מופיעה בנוסח ספרד ואינה מופיעה בנוסח אשכנז.

- הרקונסטרוקציוניסטים והרפורמים (בנוסח "ועל כל באי עולם") הוסיפו את ברכת השלום לכל יושבי תבל/באי עולם מתוך תפיסה שהשלום האלוהי אינו נחלתו הבלעדית של עם ישראל ואנו כעם ישראל מביעים אכפתיות כלפי יושבי תבל כולם.

Literature, Poetry, Theory/
אבלות
More >
bottom of page